W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 17 celów, których realizacja ma doprowadzić do stworzenia dobrej przyszłości dla wszystkich mieszkańców Ziemi. To wydarzenie wiąże się również z propagacją na arenie światowej pojęcia „Zrównoważonego Rozwoju”.

W największym uproszczeniu „Zrównoważony Rozwój” (ang. suistainable development) to koncepcja zakładająca taki rozwój, który zaspokaja bieżące potrzeby ludzi, a jednocześnie nie zmniejsza szans kolejnych pokoleń na zaspokajanie ich potrzeb.

Człowiek, który sadzi drzewa, tworząc las.
Spójrzmy na źródło tego sformułowania: Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało opracowane w XIX wieku przez Hansa Carla von Carlowitza. Oznaczało pierwotnie sposób gospodarowania lasem, który zakładał wycinkę drzew tylko w takiej ilości, jaka może odrosnąć. Dzięki temu las nigdy nie zostanie zlikwidowany, bo zawsze będzie miał możliwość odbudowania.[1]

Pełna definicja mówi, że Zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu ziemi. [2]

Bez względu na to czy analizujemy definicję pełną czy jej wersję uproszczoną analogia do lasu jest trafiona, prawda?

Wróćmy jednak do rzeczywistości.

Zagadnienia Zrównoważonego Rozwoju odnoszą się do trzech mega obszarów (zwanych niekiedy filarami Zrównoważonego Rozwoju). Z naszej perspektywy bardziej trafione jest określenie pól działania – bo działamy, niż pasywne słowo – filar (owszem, podpiera, ale biernie, a my jednak mamy wpływ na wiele zjawisk).

Mówimy tu o Ekonomii (czyli szeregu zjawisk gospodarczych), Środowisku (jego racjonalnym wykorzystaniu i ochronie), oraz Społeczeństwie (czyli ludziach zamieszkujących Ziemię i procesach zachodzącymi pomiędzy nimi).

Wykres przedstawiający zrównoważony rozwój, który tworzy społeczeństwo, gospodarka i środowisko.
Już na pierwszy rzut oka widać, że mimo iż definiujemy trzy obszary trudno jest rozpatrywać je osobno, działania w każdym z nich mają bowiem wpływ i przełożenie na szereg elementów w innym, a wiele zagadnień po prostu się przenika. Np.: czy praca dzieci to zagadnienie gospodarcze czy społeczne, a wycinka lasów deszczowych ma większe znaczenie dla gospodarki czy dla środowiska?(Omówienie tych zagadnień i więcej praktycznych przykładów znajdziesz na naszym blogu.)

Jak zatem działać „na rzecz” Zrównoważonego Rozwoju?

Mimo iż zagadnie obecne jest na arenie międzynarodowej od wielu już lat i wydawać by się mogło, że Zrównoważony Rozwój to już norma, a nie prekursorskie działania kiedy spojrzymy na stan środowiska czy działania gospodarcze wielu firm szybko dojdziemy do wniosku, że wiele wyzwań jeszcze przed nami!
Pewną ramą, ale również miernikiem sukcesu w zakresie wdrażania Zrównoważonego Rozwoju na świecie są Cele Zrównoważonego Rozwoju.
W prace nad Agendą Zrównoważonego rozwoju zaangażowały się 193 kraje, wszystkie zobowiązały się do aktywnych działań na rzecz jej realizacji. Opracowane w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju opierają się na spójności kluczowych obszarów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochronie środowiska.

Każdy z 17 Celów podzielony jest na mniejsze, bardziej szczegółowe zagadnienia, każdy z nich ma określone parametry pomiaru ich realizacji. Pełny opis znajdziecie na stronie www.undp.org lub www.un.org.pl.

A jaka jest nasza rola w działaniu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju?

Każde, nawet pojedyncze, lokalne wydarzenie ma znaczenie. Z naszej perspektywy kluczowa jest jednak edukacja! To poprzez przekazywanie wartościowej wiedzy i kształtowanie postaw możemy wychować przyszłe pokolenia bardziej odpowiedzialne i wrażliwe na losy naszej planety.
Serdecznie zachęcamy Was do włączenia się w ten proces edukacyjny. Nasz projekt ma za zadanie wsparcie Was w tej pracy. Znajdziecie tu gotowe materiały do pracy z dziećmi, oraz aktualną, ciekawą, a czasem kontrowersyjną wiedzę w zakresie różnych działań z obszaru Zrównoważonego Rozwoju.
Jesteśmy przekonani, że dzięki temu Wasza motywacja i inspiracja do edukowania będzie większa!
[2] Stappen 2006, s. 27–28; w wersji angielskiej: Sustainable development of the Earth is a development that meets the basic needs of all human beings and which conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem, without compromising the ability of future generations to meet their own needs and without going over the limits of long term capacity of the earth’s ecosystem.
Scroll to Top
Skip to content